Pytania i odpowiedzi

Tak. Warunkiem do ogłoszenia upadłości jest jednak stan niewypłacalności. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanem niewypłacalności jest utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczają trzy miesiące.