Masz długi ?!
Ogłoś upadłość z nam!
Pomożemy Ci z długami!

bankrucik.pl

Oferta

USŁUGA

OPIS USŁUGI

CENA NETTO

WSTĘPNE DORADZTWO

Usługa umożliwia przybliżenie procesu upadłości konsumenckiej, wyjaśnienie zagadnień z zakresu ustawy o upadłości konsumenckiej oraz oszacowanie szans i możliwych wariantów w jakich będzie prowadzone postępowanie.

99 zł netto / jednorazowo

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535 ), wskazującego pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz zawierającego przesłanki w związku ze względami humanitarnymi oraz względami słuszności, treść wniosku dopasowujemy do aktualnie obowiązującej linii orzeczniczej sądów – wniosek jest najważniejszym dokumentem w procesie oddłużania i to od niego zależy czy sąd przychyli się do procesu oddłużenia.

Od 999 zł  netto / jednorazowo

KONTROLA NAD DZIAŁANIAMI SYNDYKA ORAZ SĘDZIEGO KOMISARZA

Jest to abonament płatny miesięcznie od momentu ogłoszenia upadłości do momentu:

•    Postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty.

•    Postanowienia o umorzeniu zobowiązań z ustaleniem planu spłaty.

•    Postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty

Umożliwia poprawny przebieg postępowania upadłościowego, w skład usług wchodzi:

•    Kontrola nad działaniami Syndyka przydzielonego do sprawy

•    Kontrola nad działaniami Sędziego Komisarza

•    Sporządzanie odpowiednich wniosków w toku prowadzonego postępowania

199 zł netto / miesięcznie

USŁUGA SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Sprawozdania należy składać do sądu pod rygorem umorzenia postępowania upadłościowego w trakcie procesu oddłużenia w dwóch przypadkach, kiedy sąd wyda postanowienie o:

Warunkowym umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe.

Warunkowym umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, przez okres do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania  planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

199 zł netto / za sprawozdanie